De boom als watermanager

Bomen, ja zelfs al het groen, is goed voor het klimaat, toch? Bomen zijn waardevol in tuin, stad en het landschap, zij zetten bijvoorbeeld CO2 om in zuurstof, zij filteren fijn stof, zij geven schaduw aan een zonnige dag, geven biodiversiteit, zij laten de seizoenen zien en geven geborgenheid, kortom zij zorgen voor een beter leefklimaat.


Maar het teveel aan regenwater kunnen we soms niet gemakkelijk afvoeren en bomen verdrogen tijdens de hitte. Dat kan anders!
Overlast door verdroging en een te veel aan water
Hevige regenbuien en watergebrek in de tussenliggende periodes, zorgen voor stress bij de bomen en bij de beheerders van het openbaar groen. Putdeksels komen omhoog en kelders lopen onder water, dit geeft gevaar voor bewoners en is een kostenpost voor de beheerders. Bomen die in juli, door extreme droogte, al blad verliezen leveren geen fraaie bijdrage aan het straatbeeld. Als er geen actie wordt ondernomen, zullen deze bomen na verloop van tijd als verloren worden beschouwd. De bomen af laten sterven is geen optie. Het extra water geven zal ook weer een aanslag zijn op de toch al krimpende beheerbudgetten. Voor de beheerafdeling is het zaak dat dit soort kostenposten niet meer voorkomen.
Bomen kunnen een rol spelen tijdens grote natte periodes, om overtollig regenwater af te voeren door verdamping. Maar bomen kunnen ook een rol spelen tijdens droogte. Door verdamping van het regenwater dragen zij bij aan de reductie van de temperatuur.

Oplossing klimaatboom
Regenwater kan ondergronds worden opgeslagen in infiltratiekratten. In stedelijke gebieden kan dat onder de wegen plaatsvinden. Met infiltratieleidingen kan dit water in droge periodes naar de wortels van de boom afgevoerd worden en kunnen de bomen het water verdampen en dus de lucht om ons heen koelen. Een voorwaarde is dat de boom geplant is in zand met een capillaire werking. Hierbij is het belangrijk dat er een maximaal grondwaterpeil wordt ingesteld zodat de wortels van de bomen niet afsterven. Een voordeel van deze grondwaterregulering is dat het grondwater minder daalt. Dit systeem heet klimaatboom.

Bron: Ingenieursbureau Wareco is gespecialiseerd in het stedelijk water en grondwaterpeilbeheer. Samen met boomdeskundigen van Pius Floris Boomverzorging is de Klimaatboom ontwikkeld.

Maar kunnen alle bomen wel tegen dit nieuwe klimaat? Klimaatbomen zijn goed bestand tegen warmte, droogte én nattigheid, zetten CO2 om in zuurstof en filteren fijn stof.